Rorschach blot 03.jpg
Plate III

 

از جوهر سیاه وقرمز تشكیل شده است. دو شكل مشهود (لكه سیاه)روبروی همدیگر قرار گرفته اند. لكه قرمز وسط به شكل پروانه است: پشت هر كدام از تصویرها یك لكه قرمز كشیده قرار دارد. اشارات منفی : آلت تناسلی مرد و پستان( حالتهای مربوط به تشریح اندام هر یك از شكلها).

 به طور فرضی این لكه می تواند سلیقه‌ی جنسی را تعیین كند. بیشتر مردم شكل دو انسان را می بینند. هر كدام از شكلها دارای "پستان" برجسته و  همچنین" آلت تناسلی مردانه" هستند. اگر شما داوطلبانه خودتان به جنسیت شكلها اشاره نكنید، از شما خواهند خواست كه آن را تعیین نمایید.  بنا به تفسیر های سنتی، دیدن شكلها به صورت مرد جزو پاسخهای غیر همجنس گرایی محسوب می شود(برای تست گرایش هر دو جنس). تشخیص شكلها به صورت زن یا تایید اینكه به طور طبیعی دو جنسیتی است دراین لكه جزو پاسخهای همجنس گرایی فرض شده است.

آیا اینطور است؟ نه واقعا بسیاری مستقیماً شكلها را به صورت زن توصیف می كنند، و نمی توان برا ی پاسخی كه داده اند همه آنها را همجنس باز دانست.  سال1971 یك مطالعه در نیویورك نشان دادكه بطور واقعی جوابهای غیرهمجنس گرایی (شكل دو مرد) از لحاظ آماری در سطح پایینی قرار دارد. لكه های جوهر قرمز معمولاً به صورت مجزا ادراك می شوند. پاسخهای عمومی "دستمال گردن" یا "روبان"  (نواحی قرمز داخل) ومعده و مری (نواحی قرمز بیرون) هستند.

Rorschach blot 04.jpg
Plate IV

 

از جوهر سیاه تشكیل شده است. یك لكه تقریبا سه گوش، رو به بالا، دو ناحیه‌ی پایین به چكمه یا حیوان شباهت دارند. اشارات منفی : دو آلت تناسلی مرد (در طرفین لكه، تقریبا در بالا به صورت اضافی) ؛ آلت تناسلی زن (خط وسط تقریبا بالای لكه). 

كارت شماره‌ی چهار "كارت پدر" نام دارد. در اولین نگاه مشكل است كه در این لكه یك تصویر تك را ببینید. پوتین ها تقریبا آشكارا رویت می شوند؛ در بین آنها سری شبیه سگ یا اژدهای چینی آشكارا دیده می شود. بسیاری از موضوعات در این لكه بصورت پوست حیوان مشاهده می شوند. بعد از گذشت چند ثانیه، تفكر، بیشتر شكلها یی رااز نمای پایین بصورت ایستاده می توانید مشاهده نمایید.  پوتین ها در پا هستند، توضح بیشتر اینكه از زاویه غیر معمول دیده  می شوند . بازوها و سر، در بالا، بصورت كوچكتر دیده می شوند. مجموعه توصیفات دیگر شامل : خرس، گوریل، و یا مردی كه كت سنگین برتن دارد هستند. توصیفات بد شامل: هیولا یا خرس در حال حمله یا گوریل هستند. در نظریه‌های رورشاخ توصیفات شما نسبت به این لكه تصور شما را نسبت به پدرتان یا مراجع قدرت     فرا فكنی می كند.

Rorschach blot 05.jpg

Plate V

از جوهر سیاه استفاده شده است. یك كارت ساده است ، وبه خفاش شباهت دارد.اشارات منفی : دو آلت تناسلی مرد (همان بالا كه به"گوش" یا "آنتن" شباهت دارد).

منبع: روان شناسی