پاسخهایی كه معمولا انتظار می رود به این كارتها داده شود به این ترتیب می توان نام برد:

 Rorschach blot 01.jpg

Plate I

 

ازجوهر سیاه تشكیل شده است. به شكل یك مثلث ناهموار است، كه نوك آن به طرف پایین است، وعریض به نظر می رسد، وبه صورت یك روباه با گوشهای برجسته به نظر می آید. اشارات منفی: یك جفت پستان(به صورت بر جسته در بالای لكه)؛  شكل یك زن ایستاده، كه برجستگیهای اندام او نمایان ویك لباس لطیف برتن دارد(در وسط شكل).

 

اولین لكه آسان است. چگونگی سرعت جواب دادن شما نشان دهنده‌ی این است كه شما چگونه به خوبی با موقعیتهای جدید بر خورد خواهید كرد. بهترین واكنش این است كه بلا فاصله بیشترین پاسخهای عمومی را ارائه نمایید. پاسخهای مناسب چوب، پروانه،بید درختی یا حشرات، و (در وسط لكه)شكل یك زن هستند. همچنین ماسك، برج فانوس دریایی، و صورت حیوان پاسخهای عمومی هستند، اما برخی از طرحها آنها را اشارات پارانویایی تفسیر می كنند. هر چیز نامناسبی كه درباره شكل زن وسط گفته شود جزو پاسخهای بد محسوب می شود.  و غالبا به عنوان فرافكنی تصور شما نسبت به خودتان در نظر گرفته می شود. اجتناب كنیداز توضیح در مورد شكلی كه دارای دو پستان اما بدون سراست. اگر شما نتوانید جوابهای زیادی به كارت شماره یك بدهید، بسیاری از روانشناسان خواهند گفت كه شما دیدگاه بسته ای دارید.

Rorschach blot 02.jpg
Plate II

از جوهر سیاه وقرمز تشكیل شده است.دو لكه سیاه – خاكستری كه به اشكالی در حال رقصیدن تجسم می شوند. لكه های قرمز در بالای هر شكل ویك لكه در وسط پایین آنها قرار دارد. اشارات منفی : آلت تناسلی مرد( در قسمت بالای وسط،لكه‌ی سیاه)؛ آلت تناسلی زن(منطقه قرمز بین دو شكل).  
مهم است كه در این لكه اشكال دو انسان معمولا به صورت زن یا دلقك دیده شود. اگر شما نتوانید ، اینها را ببینید بنابراین نشان دهنده‌ی این است كه شما در برقراری ارتباط با مردم دچار مشكل هستید. امكان دارد كه شما پاسخهای خوب دیگری ارائه نمایید، مانند ورودی یك غار(در فضای سفید سه گوش بین دو شكل) وپروانه (قرمزی «شبیه آلت تناسلی زن» ،در پایین تصویر).  آیا شما باید به آلت تناسلی زن ومرد اشاره كنید؟ لزوماً نه.  در هر یك از كارتهای رورشاخ حداقل یك تمثیل از اندام جنسی مشاهده می شود. شما انتظار نداشته باشید كه همه‌ی آنها را نام ببرید.  در برخی از طرحهای تفسیری، اشاره به بیش از چهار تصویر جنسی در ده كارت تشخیص اسكیزوفرنیا داده می شود. رنجش آور است ،  كه 101 نكته درروانشناسی گفته شده كه غالباً فرض كرده‌اند كه آنها باید در حد امكان پاسخهای جنسی را شرح دهند، بنابراین بایستی فوق العاده ساختگی باشند.  بیشتر كسانی كه با رورشاخ كار می كنند معتقدند تصاویر جنسی دربخشی از تفسیرپاسخها حتی هنگامی كه اشاره نشده باشند باید نقش داشته باشند. شما ممكن است اشاره‌ای به منطقه قرمز در پایین كه به آلت تناسلی زن شبیه است‌نداشته باشید، اما روانشناسان فرض می كنند كه شما آنچه را خواهید گفت نشان دهنده‌ی چگونگی احساس شما درباره‌ی زن می باشد.  به هیچ وجه نباید به "خرچنگ" اشاره كرد؛ اشاره به" پروانه" خوب است.